56, rue de Luxembourg L-8453 Steinfort

+352 28 77 71 33 | +352 691 287 133

hello@crechedestorch.lu

Wëllkomm op der Storsch Kindertagsstätte

Willkommen in der Storsch Kindertagesstätte

Bienvenue à la crèche de Storsch

Dans notre crèche, nous souhaitons offrir aux enfants un lieu où ils peuvent s'épanouir dans un cadre sécurisant, familial, riche en possibilités d'éveil, tout en respectant leurs besoins, leur rythme et leurs différences.

Notre structure est dédiée aux enfants de 2 mois à 4 ans, répartie en trois unités de vie.

Il nous tiens à coeur de transmettre un esprit d'unité mais également de permettre aux trois groupes de se rencontrer un maximum autour des activités.

Notre objectif principal est  d'être un lieu d'éveil, de curiosité et de stimulation, afin d'aider l'enfant à s'épanouir et lui permettre un developpement harmonieux sur le plan socio-affectif et psychomoteur.

La vie collective favorise la socialisation de l'enfant tout en respectant son individualité et sa personnalité.

La spécificité de la strucutre est l'acquisition d'un multilinguisme précoce franco-luxembourgeois. De plus, l'équipe peut aussi s'adresser à vous en portugais, en l'italien, en anglais et en allemand.

 

Mir wëllen hir Kanner eng Plaz ubidden, an där se an enger sécherer, familiärer Ëmwelt kënne reechen, räich an Erzéiungsmoosssnamen, an hirem Respekt, hirem Rhythmus an hiren Ënnerscheed.

 Eis Struktur ass fir Kanner vun 2 Méint bis 4 Joer gewidmet, opgedeelt an dräi Altersgruppen.

Fir ons ass et wichteg die dräi Gruppen ze hunn dat d'Kanner déi richteg Aktivitéiten maachen déi fir hiren Alter geduecht sinn.

 Eis Haaptziel ass eng Plaz vu Erwuessener, Neugier a Stimulatioun ze sinn, dem Kand ze hëllefen an eng harmonesch Entwéecklung op e sozio-affektive an psychotomesche Niveau z'evaluéiren.

D'Individualitéit an d'Perséinlechkeet vun all Kand gëtt respektéirt.

Eis Equipe schwätzt mat iech Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch, Englesch, Portugisesch an Italienesch.

 

Wir wollen ihren Kindern einen Ort anbieten an dem sie sich in einer sicheren, familienfreundlichen Umgebung entwickeln können, reich an Erziehungsmöglichkeiten, unter, Beachtung ihrer Rechte, ihres Rhythmus und ihrer Unterschiede.

Unsere Struktur widmet sich an Kinder von 2 Monaten bis 4 Jahren, die in drei Altersklassen unterteilt werden.

Für uns ist es wichtig die drei Altersklassen zu haben, damit die Kinder sich an den Aktivitäten beteiligen die ihrem Alter entsprechen.

 Unser Hauptziel ist es ein Ort des Erwachens, der Neugier und der Stimulation zu sein, um dem Kind zu helfen sich zu entfalten, und ihm eine harmonievolle Entwicklung auf einer sozio-affektiven und psychomotorischen Ebene zu ermöglichen.

Das Zusammenleben fördert die Sozialisation des Kindes unter Beachtung seiner Individualität und Persönlichkeit.

Die Besonderheit unseren Kindergarten ist der Erwerb einer frühen französisch-luxemburgischen Mehrsprachigkeit. Darüber hinaus kann das Team auch auf Portugiesich, Italienisch, Englisch und Deutsch sprechen.

 

La crèche offre un cadre professionnel et pédagogique
pour vos enfants de 0 à 4 ans :

 • Espace Bébé (0 à 18 mois)
 • Espace Moyen (18 mois à 24 mois)
 • Espace Psychomotricité (20 mois à 36 mois)
 • Espace Péri-scolaire

 D'Crèche de Storsch bitt iech e professionnelle Kader fir är Kanner:

 • Puppelchen
 • Kleng Kanner vun 18 Méit bis 24 Méint
 • Kleng Kanner vun 24 Méint bis 36 Méint
 • Extra no der Schoul

Der Kindertagesstätte bietet ein professionnelles und bildungsrahmen für ihre Kinder von, 0 bis 4 Jahren:

 • Babys 2 bis 18 Monate
 • Kinder von 18 Monate bis 24 Monate
 • Kinder von 20 Monate bis 36 Monate
 • Extra nach der Schule

Chargement...